Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmą

I

Budowa lokali mieszkalnych na wynajem o umiarkowanych czynszach dla osób średniozamożnych  w taki sposób, aby jak najlepiej zaspokajały potrzeby mieszkaniowe rodzin i były jak najtańsze w okresie eksploatacji.

TBS –ABK Sp. z o.o. w Jaśle zarządza własnymi budynkami powstałymi w wyniku dotychczasowej działalności inwestycyjnej. Są to nowo wybudowane budynki, nadbudowy budynków Wspólnot Mieszkaniowych, położonych w różnych częściach Miasta Jasła, a także lokale przekazane na własność przez Miasto Jasło

Zasoby TBS –ABK Sp. z o.o. w Jaśle stanowią  209 lokali mieszkalnych na które składają się :      

1. Mieszkania na wynajem wybudowane  w oparciu o Kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego to 160 lokali mieszkalnych, w tym:

–  budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Szajnochy 43 b,d,e w Jaśle  z 30 mieszkaniami na  wynajem  o łącznej pow. użytkowej 1675,50 m2, wybudowany w latach 1999-2000,

– budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Krasińskiego 70 w Jaśle  – 78 mieszkań na wynajem  o łącznej pow. użytkowej 4136,54 m2,  43 miejsca postojowe w garażu podziemnym wielostanowiskowym, lokal użytkowy o pow. 29 m2, budynek wybudowany               w latach  2002-2003,

– budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Krasińskiego 70a w Jaśle wybudowany w latach 2004-2005  – 49 mieszkań na wynajem  o łącznej pow. użytkowej 2549,99 m2,  24 miejsca postojowe w garażu podziemnym  wielostanowiskowym, lokal użytkowy 143,57 m2,

– nadbudowa budynku 1 Maja 6, w ramach której powstało 3 lokale na wynajem o  łącznej                  pow. użytkowej 141,94 m2.

 2. Mieszkania wybudowane ze środków własnych i kredytu komercyjnego to 16 lokali, w tym:

mieszkania zrealizowane głównie w nadbudowach  budynków mieszkalnych  wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych (tj. nadbudowa Kościuszki 31, nadbudowa Rynek 6, nadbudowa 3-go Maja 17) oraz  6 lokali mieszkalnych  w nowo  wybudowanym  budynku   mieszkalno-usługowym  przy ul. 3-go Maja 12A w Jaśle. Mieszkania przekazane na własność przez Miasto Jasło i pozostałe stanowią 33 lokale mieszkalne.

II

Zarządzanie i administrowanie zasobem Wspólnot Mieszkaniowych.

Jesteśmy Zarządcą działającym na rynku nieruchomości od ponad 30 lat. Nasi pracownicy mają doświadczenie  w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi, mieniem gminnym oraz  własnym zasobem mieszkaniowym. Nasze atuty to stabilna sytuacja finansowa, wykształcona kadra, zaplecze organizacyjne oraz wieloletnie doświadczenie i praktyka w zarządzaniu i utrzymaniu technicznym nieruchomości mieszkalnych i użytkowych. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności  OC  z tytułu wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami.

Obecnie administrujemy  57  Wspólnotami  Mieszkaniowymi. Obsługę zarządzania nieruchomościami prowadzimy w sposób kompleksowy, w wielu obszarach na które składają się czynności zarządcze, księgowe,  utrzymanie techniczne budynków oraz  obsługa prawna.

Jesteśmy gotowi podjąć współpracę z kolejnymi Wspólnotami, gwarantując indywidualne podejście do każdego klienta. Swoją ofertę dostosowujemy do potrzeb danej nieruchomości.

W miarę Państwa potrzeb przygotowani jesteśmy do pomocy w załatwianiu spraw Wspólnoty przed urzędami, organami administracji samorządowej oraz zapewniamy obsługę prawną

Ze względu na szeroki zakres proponowanych usług oraz formę współpracy ostateczna wartość oferty uzależniona jest od zakresu zleconych czynności i jest indywidualnie negocjowana z właścicielami lokali dla danej wspólnoty mieszkaniowej.

W ramach podpisanej umowy o administrowanie  wykonujemy niżej wymienione czynności:

 1. Przygotowanie i obsługę  obowiązkowego zebrania właścicieli lokali.
 2. Prowadzenie księgi protokołów i uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej.
 3. Weryfikowanie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
 4. Prowadzenie ewidencji z wysokością naliczeń dla każdego lokalu.
 5. Prowadzenie wykazu lokali, właścicieli oraz najemców lokali.
 6. Prowadzenie korespondencji z instytucjami, właścicielami oraz osobami współpracującymi ze Wspólnotą.
 7. Prowadzenie ewidencji awarii zgłoszonych przez właścicieli lokali oraz zleconych napraw.
 8. Prowadzenie i przechowywanie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej  wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 9. Wykonywanie przeglądu rocznego i 5-cio letniego stanu technicznego nieruchomości przez własnego pracownika z uprawnieniami budowlanymi.
 10. Zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne (instalacji gazowych, przewodów wentylacyjno-spalinowych, instalacji elektrycznych) zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 11. Zlecanie bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiającym właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, zimnej wody, gazu, domofonów i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej.
 12. Nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości wspólnej dostawy energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci.
 13. Zlecanie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich i innych usług  związanych      z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej.
 14. Zlecenie usunięcia  awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej / zakres tych robót wymaga  uzgodnienia z  Zarządem.
 15. Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń                   i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości,
 16. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Wspólnoty.
 17. Ubezpieczenie budynku.
 18. Prowadzenie rachunków bankowych Wspólnoty:

– bieżącego dla rozliczeń z tytułu bieżących kosztów zarządu nieruchomością wspólną i mediów dostarczanych do nieruchomości oraz podatków i innych opłat ponoszonych przez wspólnotę,

– pomocniczego, dla funduszu remontowego, z którego finansowane będą remonty wykonywane na nieruchomości wspólnej,

– rachunków lokat bankowych, na których lokowane będą wolne środki finansowe wspólnoty.

 1. Terminowe regulowanie zobowiązań Wspólnoty, dokonywanie za pomocą rachunków bankowych Wspólnoty.
 2. Sporządzanie deklaracji oraz opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, co do których obowiązek ciąży na wspólnocie.
 3. Rozliczanie rocznego  planu gospodarczego tj. funduszu remontowego oraz rozliczenie zaliczek wnoszonych przez właścicieli na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, raz w roku do końca marca roku następnego w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów w roku obrachunkowym.
 4. Rozliczanie mediów dostarczanych do poszczególnych lokali mieszkalnych w szczególności wody, ścieków, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 5. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego za dany okres rozliczeniowy do końca marca następnego  roku.
 6. Windykacja należności od właścicieli zalegających z opłatami należnymi wspólnocie            z tytułu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, funduszu remontowego             i opłat za media dostarczane do lokali, polegającej na wysyłaniu wezwań do zapłaty,   a przypadku bezskuteczności tego działania, przygotowanie dokumentów do złożenia w Sądzie.
 7. Windykację należności dot. pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej polegającej na wysyłaniu wezwań do zapłaty do osób zalegających, a przypadku bezskuteczności tego działania, przygotowanie dokumentacji do złożenia w Sądzie.

III

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego, nadzory inwestorskie.

TBS w ramach swojej działalności na zlecenie klientów pełni obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inwestora zastępczego, a także szeroko pojęte zadania w zakresie przygotowania i organizacji procesów inwestycyjnych. Obsługę inwestycji Spółka pełni w sposób kompleksowy od przygotowania inwestycji do rozliczenia końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W ramach tej działalności została wykonana: renowacja budynku Sokoła 8 w Jaśle, budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Jaśle, przebudowa części strychu budynku mieszkalnego przy u. Asnyka 7 w Jaśle na 3 lokale mieszkalne, termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Miejskich przy ul. Szkolnej w Jaśle, budowa budynku socjalnego przy ul. Sroczyńskiego 36 w Jaśle, adaptacja pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Franciszkańskiej 4 na lokale socjalne, przebudowa kondygnacji parteru istniejącego budynku Stołówki Nauczycielskiej w Jaśle przy ul. Floriańskiej 8a, odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle.

Skip to content