O firmie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia Spółki o nazwie Administrator Budynków Komunalnych na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 29 czerwca 1998 roku.

Spółkę powołano w celu zwiększenia możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Jaśle i wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000024449. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Jasło, która posiada 100% udziałów. Wysokość kapitału zakładowego to 3.994.000 zł.

TBS-ABK Sp. z o.o. działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 2013 poz. 255 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 150),
 • przepisów Kodeksu spółek handlowych,
 • ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r., nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami).

Misją TBS-u jest budowa mieszkań i osiedli o umiarkowanych czynszach dla osób średniozamożnych, w taki sposób, aby jak najlepiej zaspokajały potrzeby mieszkaniowe rodzin i były jak najtańsze w okresie eksploatacji.
W realizacji wyżej wymienionych zadań kierujemy się zasadami:

 • wysoki standard wykonania, wyposażenia,
 • stosowanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii umożliwiających ekonomiczną eksploatację i właściwe zarządzanie zasobami mieszkaniowymi,
 • dbałość o zadowolenie klienta i ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług.

Ponadto do zadań Spółki należy w szczególności:

 • Przeprowadzanie adaptacji, remontów, modernizacji budynków oraz lokali z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
 • Sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi i nie mieszkalnymi.
 • Administrowanie budynkami i lokalami użytkowymi.
 • Przeprowadzanie remontów i modernizacja budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, nie będących własnością Towarzystwa.
 • Prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą:
  • produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych oraz wyposażenia mieszkań,
  • inwestorstwo zastępcze budownictwa i infrastruktury towarzyszącej,
  • budowanie domów mieszkalnych na sprzedaż z funduszy przyszłych właścicieli lub dla innych TBS-ów,
  • zarządzanie i administrowanie Wspólnotami mieszkaniowymi.

Jako zarządca Wspólnot Mieszkaniowych dbamy o jakość budynków, wykonujemy komisyjne przeglądy techniczne, sprawujemy nadzór nad usuwaniem usterek, ustalamy potrzeby remontowe, przygotowujemy dokumentację do przetargów i remontów, a także rozliczamy ilościowo i wartościowo wykonane remonty oraz uczestniczymy w końcowym odbiorze wykonanych robót.

Organy Spółki:
Zgromadzenie Wspólników – Burmistrz Miasta Jasła

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący – Adam Dachowski
Tomasz  Stukus- Z-ca przewodniczącego
Joanna Korzec – sekretarz

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu Spółki – Leszek Kmiecik

Kadra pracownicza posiada szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanych.

W przyszłości planujemy skoncentrować swoją działalność na budowie mieszkań czynszowych, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb szerokiej grupy osób oczekujących na mieszkanie, budowie mieszkań na sprzedaż, a także na eksploatacji własnych i powierzonych zasobów mieszkaniowych. Efektem tej działalności powinna być, z jednej strony satysfakcja dobrze obsługiwanych klientów, mieszkających w zadbanych, czystych dobrze utrzymanych budynkach, a z drugiej utrzymywanie się równowagi finansowej TBS-u i akumulowanie przez nie środków na potrzeby przyszłych inwestycji.