Klauzula informacyjna z art.13 RODO – dotyczy danych mieszkańców

Jasło, dnia 25.05.2018r.

 

                                                                                                     Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o. o. w Jaśle, jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o. o. w Jaśle z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 3, zwane dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: 0134413580, e-mail: sekretariat@tbs.jaslo.biz.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

a)  art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia            działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

b)   art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali, ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne,

 

c)  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

d)   art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.3.

3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji spraw związanych z zawartą umową oraz zarządzania i administrowania nieruchomościami Administratora.

4.   Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia, realizacji umowy, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora. W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne.

5.  W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody istnieje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.  Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez czas wymagany odpowiednią kategorią archiwalną.

7.  Administrator może przekazać przetwarzane dane osobowe innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa.

8.  Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9.   Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

10.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje osobie, której dane są przetwarzane prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.  W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.